نسخه های مختلف عامل کاربر

نامنسخه سایز(MB)دانلود
patchman_agent_1.5.2.msi1.5.2196
patchman_agent_1.5.6.msi1.5.6196
patchman_agent_1.6.7.exe1.6.7166
patchman_agent_1.6.90.exe1.6.90175
patchman_agent_1.6.8.exe1.6.8176
patchman_agent_1.6.91.exe1.6.91175
patchman_agent_1.6.95.exe (NO UI)1.6.95107
فهرست